Router Debian cz. 1

Ustawienie w Biosie „POWER ON” po dostaniu napięcia z gniazdka.
Zainstalować system DEBIAN

zmiana w pliku z repozytorium sorces.list
nano /etc/apt/sources.list
zakomentować:
#deb cdrom:[Debian GNU/Linux 9.5.0 _Stretch....
Zmiana portu w ssh edytyjemy w pliku:
nano /etc/ssh/sshd_config
zmieniamy
Port 557
Zezwolenie na logowanie roota, dopisujemy po:
#PermitRootLogin without-password
Dopisać to:
PermitRootLogin yes
zapisać i zrestarować serwis
service ssh restart

 

Wyłączenie ipv6 na wszystkich interfejsach
Edytujemy plik:
nano /etc/sysctl.conf
dopisujemy:
net.ipv6.conf.all.disable_ipv6=1

Opcja 2:
echo net.ipv6.conf.all.disable_ipv6=1 > /etc/sysctl.d/disableipv6.conf

Przywrócenie nazw eth0 itd.
Edytujemy plik
nano /etc/default/grub
Szukamy GRUB_CMDLINE_LINUX=””
Zmieniamy na:
GRUB_CMDLINE_LINUX="net.ifnames=0 biosdevname=0"
i na koniec wykonujemy:
grub-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg

Nie restartujemy!!!!

Instalacja ifconfig
apt-get install net-tools
Edytujemy ustawienia sieci:
nano /etc/network/interfaces

#allow-hotplug eth0
#iface eth0 inet dhcp
auto eth0
allow-hotplug eth0
iface eth0 inet static
address 192.27.211.50
netmask 255.255.255.0
gateway 192.27.211.1
dns-nameservers 8.8.8.8 8.8.4.4
allow-hotplug eth1
auto eth1
iface eth1 inet static
address 192.168.100.1
netmask 255.255.255.0

Przypisanie interfejsu po mac adresie dla eth1 (dla każdej kolejnej karty musi zgadzać się nazwa pliku 10-eth1.link i Name=eth1)

tworzymy plik

/etc/systemd/network/10-eth0.link

o zawartości:

[Match]
MACAddress=a4:52:a9:b4:b5:06

[Link]
Name=eth0

przed restartem wykonanie

update-initramfs -u

Wykonujemy restart
reboot

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>